Scholing voor leraren
Projecten Van Lodenstein College  Jan van den Dool, docent Metaaltechniek, heeft de programmatische aansluiting tussen de VMBO-opleidingen van het Van Lodenstein College en de MBO-opleidingen van het Hoornbeeck College onderzocht. Blijkens het verslag Doorstroming VMBO-MBO is er vergeleken met landelijke cijfers een hoge doorstroom tussen naar sector verwante opleidingen van het Van Lodenstein College en het Hoornbeeck College. De leerlingen wezen in de leerplanopbouw lacunes en dubbelingen aan. Herhaling van leerstof vonden zij niet problematisch en deels zelfs wenselijk, zolang herhaling maar met verdieping gepaard gaat. Zij krijgen de leerstof het liefst aangeboden in de volgorde van makkelijk naar moeilijk.  Jan-Willem van der Laan, docent Geschiedenis, heeft didactische werkwijzen en materialen ontwikkeld waardoor leerlingen hun manier van leren en hun leerresultaten kunnen verbeteren. Uit het onderzoeksverslag Het toetsen getoetst blijkt dat leerlingen zich meer bewust worden van hun manier van leren en de stof meer doelgericht gaan bestuderen, met name bij het interpreteren van historische bronnen.  Jan-Geert Heuvelman, docent Muziek, is nagegaan welke randvoorwaarden en werkwijzen bevorderlijk zijn voor effectief muziekonderwijs. Blijkens het onderzoeksverslag Muziek als hoofdvak!, zijn er aanwijzingen dat een inductieve lesopzet effectiever is dan een deductieve. Bovendien kan een lesopzet waarbij leerlingen actief en samen musiceren positieve leerervaringen op emotioneel, cognitief en sociaal vlak bewerkstelligen. Het project heeft werkwijzen opgeleverd die leraren direct in de les kunnen gebruiken en een helder overzicht van neuropsychologische onderzoeksresultaten relevant voor het muziekonderwijs.