Scholing voor leraren
Home Curriculum Verbeeldend leren Praktijkgericht onderzoek Leren en lesgeven met ict Beoordeling
Peer coaching met video Peer coaching met video is een vorm van zelfgestuurde collegiale samenwerking op de werkvloer. Deze strategie voor opleiding en professionalisering kunnen scholen en lerarenopleidingen in alle onderwijssectoren inzetten in het kader van werkplekleren. Deze werkwijze heb ik toegepast in projecten voor zowel ervaren als aanstaande leraren. Mijn evaluatieonderzoek hiernaar heeft duidelijke leereffecten aangetoond. Een handleiding voor peer coaching met video getiteld Film en bespreek je les! Stappenplan videocoaching door leraren is te downloaden van de web site bij mijn boek  Voor de klas (klik hier door naar “informatie bij de hoofdstukken” en dan naar hfdst. 6 “Stappenplan video-coaching”). Onder de naam Didactisch Afkijken heb ik lerarenteams in het voortgezet onderwijs begeleid bij peer coaching met video. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: vrijwillige deelname, gelijkwaardigheid en zeggenschap. Deelnemende docenten werken in tweetallen aan zelf gekozen leerdoelen en observeren en filmen elkaar in de les. Als groep komen zij periodiek bijeen om elkaar te leren observeren en filmen, feedback te geven en videomontages te maken. Het is bevorderlijk wanneer de school de deelnemers faciliteert met werktijd en een passende roostering. Verder is van belang dat de schoolleiding een cultuur van samen leren stimuleert. Mijn onderzoek naar Didactisch Afkijken laat zien dat de deelnemende leraren niet alleen nieuwe ideeën en inzichten opdeden, maar er ook in slagen die om te zetten in dagelijks handelen. Zij gingen een grotere variatie aan werkvormen gebruiken en combineren directe instructie regelmatig met groepswerk en zelfstandig computergebruik door leerlingen. De opbrengst van peer coaching met video heb ik bij aanstaande en ervaren leraren onderzocht in het lees- en schrijfonderwijs op de basisschool. Experimenteel onderzoek gekoppeld aan lesobservaties heeft uitgewezen dat de deelnemende leraren meer effectief onderwijsgedrag ontwikkelden dan niet-deelnemende leraren. In een ander onderzoek onder PABO-studenten heb ik laten zien dat het gebruik van duidelijke kijkwijzers hen helpt om lesopnamen zorgvuldig te analyseren en te interpreteren. Voor leraren zijn kijkwijzers een geschikt hulpmiddel om hun wat ik noem “diagnostische blik” te scherpen. Meer informatie over het bovengenoemde onderzoek is te vinden in mijn presentatie Causal Chains in Visual Teacher Learning.