Scholing voor leraren
Missie en visie Het dagelijks werk van leraren beïnvloedt de maatschappelijke kansen van generaties leerlingen. De opleiding en professionele ontwikkeling van leraren hebben daarom een sleutelrol in de bijdrage die het onderwijs van een land levert aan welvaart en welzijn. Ziehier de reden waarom scholen en lerarenopleidingen eendrachtig moeten werken aan de kwaliteit en effectiviteit van onderwijs! De grootste uitdaging waarvoor zij staan is de verschuiving van overdrachtsgericht onderwijzen en reproductief leren naar activerend onderwijzen en leren met inzicht. Wil het onderwijs zich in die richting ontwikkelen, dan moeten praktijk en theorie elkaar versterken in de samenwerking tussen scholen en opleidingen. Wanneer zijn onderwijzen en leren eigenlijk effectief? Deze kernvraag moet moet voor verschillende leergebieden en schoolvakken worden beantwoord op grond van doordachte praktijkervaring, steekhoudende theorie en degelijk onderzoek. De hieruit resulterende inzichten zijn niet vrijblijvend: ze dienen de basis te vormen voor een type opleiding en professionele ontwikkeling waardoor leraren die kennis en vaardigheden verwerven en ontwikkelen die zij nodig hebben om leren met inzicht te bevorderen. Mijn eigen onderwijs, ontwikkelwerk en onderzoek zijn erop gericht leraren te ondersteunen bij hun persoonlijke leren. Daartoe moeten voorwaarden worden vervuld op micro-, meso- en macroniveau. De samenhangen daartussen zijn te zien in de figuur hiernaast. Mijn werk gaat dan ook niet alleen over de didactiek van opleiding en professionalisering, maar ook over curriculumontwikkeling, kwaliteitszorg en lerarenbeleid. Zie voor meer informatie mijn publicaties.